Logo
Training Header

Utbildning

Webbaserad utbildning

Varför är metodik viktigt vid produktutveckling?

Oftast saknas dokumenterade metoder för konstruktion men också den viktiga länken mellan användare och de övergripande processer som styr varje företags verksamhet. Regelverk och ”best practises” sprids muntligt och tolkas olika av varje individ vilket bland annat leder till:

 • Nyckelkompetens tvingas lägga mycket tid på support och upprättning av data istället för utveckling.
 • Kostsamma onödiga revideringar och städningsarbeten.
 • Långa anpassningsperioder för t.ex. nyrekryterade och konsulter som får lära sig tillämpade metoder via ”kamratuppfostran”.
 • Förändring av metoder och tillämpningar går långsamt att anpassa sig till om ny funktionalitet tillgängliggörs för användare.

Väl definierade arbetsmetoder hjälper användare att få ut mer av de verktyg som används. Vi på PDSVision rekommenderar därför alla företag att beskriva åtminstone de vanligaste arbetsmomenten. En process där vi gärna stöttar. PDSVision har i många år medverkat till utvecklandet av de metoder som flera av våra mest framgångsrika kunder använder idag

Metodikutveckling tillsammans med PDSVision

Våra kunders behov av att kunna utnyttja potentialen från sin investering på bästa tänkbara vis har gjort att PDSVision, sedan några år tillbaks, erbjuder stöd för att utveckla och dokumentera verksamhetens metoder och processer relaterat till de verktyg vi erbjuder. Dessutom har vi verktyg för analyser, färdiga mallar, generell best practises och utbildningserfarenhet.

Vi vet också till sist att metodik måste vara lika unik som den kund som definierat den.

Hur ser ett metodikprojekt då ut?

Alla våra metodikprojekt bedrivs tillsammans med beställaren. Kundens behov styr innehållet och omfattningen i projekt. Det gemensamma målet för alla projekt är att skapa ett mer kontrollerat och unisont arbetsförande som beskriver beprövade effektiva tillvägagångssätt. Genom att kontinuerligt utveckla verktyg och metoder sätts grunden för ett effektivare arbete samt en snabbare integrering av nya förmågor.

Vi rekommenderar att ett komplett genomfört metodikarbete består av följande delar:

Analysfas

 1. Analys av nuläget
  Genomlysning av ”as-is” Hur arbetar vi idag, vad känner vi till för brister, vad har vi för brister som vi själva inte är medvetna om?
 2. Förändring av utvecklingsmiljö
  Vad har vi för förutsättningar att vara effektiva? Saknas verktyg för effektivare processer? Kan vi påverka kvaliteten genom fler kontroller?
 3. Författande av metoder
  Identifiera och dokumentera best practices, guidelines och krav.
 4. Utbildning av användare
  Konsten att nå ut med sitt budskap samt skapa acceptans och delaktighet bland användarna.
 5. Uppföljning
  Behöver vi förändra, addera, något? Har vi kommit i mål eller finns det fler initiativ?

Paketeringen och presentation är en avgörande faktor

En investering i metodik är tämligen värdelös om ingen i organisationen läser eller använder de föreskrivna metoderna. En nyckel för att hamna rätt är paketeringen av informationen. För att uppnå framgång med definierad metodik bör innehållet presenteras under följande villkor:

 • Lätt att komma åt för de som behöver (webb, intranät)
 • Lätt att konsumera och tydlig
 • Relevant och uppdaterat innehåll

Löpande Kvalitetskontroller

När det finns ett etablerat metodikramverk vilket alla användare är utbildade i återstår endast kontroller som säkerställer att metoderna efterföljs. Genom att bygga in löpande och automatiska kontroller i systemen underlättar vi för användarna och minimerar risken för fel och onödigt om-arbete.

Slutsats – Metodik för alla!

Metodik är något PDSVision starkt rekommenderar alla kunder. En enkel och anspråkslös beskrivning av standardförfaranden kan vara guld värd för att snabbt introducera konsulter, nyanställda eller ringrostiga användare.

Våra metodikprojekt inleds alltid med en analys för att kartlägga behov och förutsättningar. Ett mindre företag har sannolikt inte samma förutsättningar för att implementera ett fullt utvecklat metodunderlag som täcker större delen av utvecklingsprocessen på samma sätt som större företag. Självklart är därmed våra metodikprojekt skalbara.

Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60